Menu uitklappen

Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN
van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Refresh Media, gevestigd te LJ 2421 Nieuwkoop aan de Industrieweg 2B, gedeponeerd op 09-03-2004 bij de Kamer van Koophandel te Alphen a/d Rijn onder nummer 28099407.


Artikel 1. Offertes en toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Offertes van Refresh Media zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten tussen Refresh Media en opdrachtgever.Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opgegeven doorlooptijden zijn een indicatie, nl afhankelijk van tussentijdse afstemming tussen Refresh Media en opdrachtgever. Is niettemin een uitvoeringstermijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding dient opdrachtgever Refresh Media schriftelijk in gebreke te stellen.Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Refresh Media heeft jegens opdrachtgever een inspanningsverbintenis. Voor zover uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Refresh Media het recht derden in te schakelen. Refresh Media is gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden te accepteren.
2. Opdrachtgever zorgt er voor dat werkzaamheden en gegevens, die noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en kundig worden uitgevoerd resp. aan Refresh Media worden verstrekt. Indien zulks niet gebeurt, heeft Refresh Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd gehoudenheid van opdrachtgever reeds verrichte werkzaamheden te voldoen.
3. Refresh Media is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat Refresh Media is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Refresh Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. De wijze van uitvoering van de opdracht staat ter beoordeling van Refresh Media, maar wordt afgestemd met opdrachtgever.Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Indien dit financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal Refresh Media opdrachtgever hierover tevoren inlichten en zonodig aangeven in hoeverre zulks overschrijding van de offerteprijs tot gevolg heeft.Artikel 5. Beëindiging van de overeenkomst
1. Refresh Media heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien van Refresh Media in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst verder tot uitvoering brengt, onverminderd gehoudenheid van opdrachtgever tot vergoeding van door Refresh Media geleden schade.
2. Indien opdrachtgever in staat van faillissement of surséance komt te verkeren.
3. Onverminderd het in lid 1 en 2 bepaalde, kunnen partijen de einddatum van het contract in goed onderling overleg bepalen, met een wederzijdse opzegtermijn van een maand.Artikel 6. Intellectuele eigendom
1. Alle door Refresh Media verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Refresh Media worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen
1. Voor zover opdrachtgever klachten zou hebben over verrichte werkzaamheden, dient hij zich binnen 7 werkdagen nadat zich onvolkomenheden hebben voorgedaan dan wel binnen 21 werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te wenden tot Refresh Media.Refresh Media in 60 sec.
Refresh Media denkt mee over applicaties, design & communicatie
Borrel op vrijdagAan het werkInterieur